Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

Tổ chức, hoạt động Đoàn thanh niên – Hội sinh viên chăm sóc đời sống sinh viên, học viên FTC.